EduMap Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Amacımız, EduMAP  tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda öğrenci adayları, acenteler, okullar, üniversite ve eğitim kurumları, konsolosluklar, merkez ve şube çalışanlarımız, temsilcilerimiz, sigorta ve uçak bileti şirketleri, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve çalışanları, müşteriler ve hak sahibi üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak EduMap  tarafından işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilirsiniz.

EduMap kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun sırasıyla 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi bir takım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan EduMap, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak belirlenen yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

– Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile “yazılı” olarak EduMap ‘ e yapılacak başvurular

– Başvuru sahibinin imzalı dilekçesi ile EduMap Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Merkezi Cumhuriyet Mah Nilufer Hatun Cad Selin sitesi B Blok No.150 5/9 adresine gönderilecek başvurular ile tarafımıza iletilebilecektir.

EduMap ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. EduMap’in sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler kanun hükümleri çerçevesinde işlenmekte, uçak bileti, eğitim ve seyahat sağlık sigortası gibi hizmet aldığı üçüncü kişiler ve şirketler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda başvuru yapılan okullar, online okul başvuru platformları, ülkelerin vize başvuru platformları ve onların iş ortakları, universiteler, akademiler, yaz ve kısa kurslar ve onların bağlı bulunduğu varsa acentaları, partner kuruluşlarımız, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımına ilişkin detaylar “Veri Aktarımı ve Paylaşımı Prosedüründe” yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politikanın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür. Kişisel verilerin yurt içinde aktarımına ilişkin detaylar “Veri Aktarımı ve Paylaşımı Prosedüründe yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

– Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması

– Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması Kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin detaylar “Veri Aktarımı ve Paylaşımı Prosedüründe yer almaktadır.

Kişisel Veriler ve İnternet Sitemiz

EduMap’e ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir. 

Kişisel Veriler ve Ofislerimiz

Tüm şirket ofislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ofislerimizde bulunan güvenlik kamerası ile gelen kişilerin görüntü verileri ve ad ve soyadı bilgileri ayrıca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ve elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

EduMap Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Merkezi Ltd.

Cumhuriyet mah Nilufer Hatun Cad Selin sitesi B Blok No.5/9 Nilufer Bursa